Agder Folkemusikkarkiv skal ha eit frittståande styre på tre medlemmer, som vert oppnemnd av fylkesrådmennene i fellesskap.

Styret for Agder Folkemusikkarkiv 2017 - 2018: 1. Styreleiar: Anne Tone Hageland, fylkeskultursjef i Vest--Agder.
Vara: Kenneth Andresen, regionalsjef i Vest-Agder Fylkeskommune.

2. ,Hege Solli, kultursjef i Aust-Agder.
Vara: Hilde L. Austarheim,leiar for museumstjenesten i Aust-Agder.

3. Leiv Solberg, folkemusikkredaksjonen i NRK.
Vara: Kirsten Bråten Berg, kvedar og sylvsmed.

Styreleiarfunksjonen går på omgang mellom fylkeskommunane sine styremedlemmer.


Styret skal:
  Ha ansvar for drifta av arkivet innanfor dei rammer fylkeskommunane vedtek.
  Fremje budsjettframlegg for arkivet.
  I samråd med fylkesrådmennene tilsetje dagleg leiar og anna fast personale.
  Fastsetje organisasjonsstruktur.
  Vedtake eventuelle retningsliner for dagleg leiars arbeid.
  Godkjenne innsamlings- og formidlingsplanar.

 • Å etablere og drive arkiv for folkemusikk og folkedans i Agder.
 • Å sikre at eldre og nyare folkemusikk og folkedans i Agder vert teke vare på for framtida.
 • Å bidra til at formidling av folkemusikk- og folkedanstradisjonane i Agder styrkast.
 • Å halde arkivets funksjonar lett tilgjengelege for brukarane.
 • Å aktivt spreie informasjon om og tilby arkivets tenester ovanfor kommunane i Agder, institusjonar, organisasjonar og enkeltpersonar.

 • Aktuelt

  [Aktueltarkiv]
  Agder Folkemusikkarkiv | 4748 Rysstad | Tlf: 37 93 63 40 | Faks: 37 93 63 23 | E-post: harald.knutsen@aa-f.kommune.no